2024 Sezonu Yarışcı Lisans ve Vize Başvurusunda Olması Gereken Evraklar


SPORCU LİSANSI (İlk Defa Lisans Çıkartacaklar)

Motosiklet spor dalında sporcu lisansı sahibi olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) 4 ile 75 yaş aralığında bulunmak,

1) Belirlenen yaş sınırını tamamlamış olmak,

2) Sporcu lisans başvurusu aşağıdaki belgelerle birlikte il ve ilçe müdürlüğüne yapılır;

a) Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini gösteren sağlık raporu,

1) 60 yaş ve üzerindeki sporcuların yukarıda belirtilen sağlık raporuna ilave olarak; Ekokardiyografi (EKO), EFOR Testi ve Elektrokardiyografi (EKG) kontrolünde yapıldığına ve başvuranın motosiklet yarışlarında yarışabilir olduğuna dair izin raporu almaları zorunludur.

b) 18 yaşından küçükler için veli/vasi yazılı izin belgesi (Ek-1),

1) Veli izin belgesi, e-Devlet üzerinden de düzenlenebilir.

c) Ferdi lisans için 2 adet güncel vesikalık fotoğraf,

ç) Kulüp lisansı için 3 adet güncel vesikalık fotoğraf,

d) Kulüp lisansı için kulüpten alınan ve sporcunun kulüple ilişkisini gösteren belge. (Ek-2)

 

Sporcu lisansına sahip olmak isteyenler, yukarıdaki maddelerde yer alan şartları taşımak kaydıyla Gençlik ve Spor il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Başvuru şartlarını taşıyan ve gerekli belgeleri ibraz eden kişilerin sporcu lisansı kayıtları yapılır.

 

VİZE İŞLEMLERİ (Lisansını Yenileyecekler)

1) Sporcunun, motosiklet spor dallarında faaliyetlere ve yarışmalara katılabilmesi için lisansını ilgili sezonda vize ettirmesi gerekir.

2) Vize işleminin yapılması için sporcunun, spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya sağlık yönünden engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı alınır. (Ek-3) (Form üzerinde kulüp imza ve kaşesi de yer alacaktır.)

3) Vize işlemleri, Bakanlık tarafından bilişim sistemi üzerinden yapılır.

4) Vize işlemlerine ilişkin ücret (787,39 TL) dekontu.

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDEDRASYONU 

Garanti Bankası / Anafartalar Caddesi Şubesi Hesap No: 711 - 6298552 - IBAN:TR93 0006 2000 7110 0006 2985 52

5) 18 yaşından küçükler için veli/vasi yazılı izin belgesi. (Ek-1)

 

 

Sporcu lisansına sahip olalar, yukarıdaki maddelerde yer alan şartları taşımak kaydıyla Gençlik ve Spor il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Başvuru şartlarını taşıyan ve gerekli belgeleri ibraz eden kişilerin sporcu lisansları vize edilir. 

 

TRANSFER İŞLEMLERİ

1) Sporcunun başka bir kulüp adına motosiklet spor dalı faaliyetlerine veya yarışmalara katılabilmesi için transfer işlemi yapılması gerekir. Transfer işlemi, sporcu lisansı belgesinin transfer eden kulüp adına yenilenmesi ile tamamlanır.

2) Transfer işlemi, Bakanlık tarafından bilişim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir.

3) Bir sezonda bir kez transfer işlemi gerçekleştirilebilir.

4) Sporcunun, transfer eden kulüp ile transfer sözleşmesi (Ek-5) imzalaması gerekir.

5) Transfer işlemlerine ilişkin ücretler (Ek-6) cetvelde yer alır.

6) Transfer işlemi için sporcunun spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya sağlık yönünden engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı alınır.

 

Transfer türleri ve istenecek belgeler

Olağan transfer

1) Sporcu; mevcut spor kulübünden muvafakat belgesi alması (Ek-7), transfer yapacağı sezonda milli yarışmalar ve milli takım seçmeleri hariç resmi yarışmalarda fiilen mevcut kulübünü temsilen yer almadığına dair il müdürlüğü veya federasyondan onaylı taahhütname (Ek-8) vermesi ve transfer eden kulüp ile sözleşme imzalaması şartıyla her zaman transfer işlemi gerçekleştirebilir.

a) Muvafakat bedeli mevcut kulübe ödenir. Kulüpler, verdikleri muvafakat belgesine hangi kulüp için muvafakat verildiği şerhini koyamaz.

b) Kulüp lisansının o sezon için vize edilmiş olması ve sporcunun müsabaka listesinde adının bulunması transfer işlemi gerçekleştirmesine engel değildir.

c) Kulübün muvafakatiyle transferde aşağıdaki belgeler istenir:

1-18 yaşından küçük olanlar için veli/vasi belgesi,

2-Muvafakat belgesi,

3-Taahhütname.

2) Mevcut kulübünün muvafakati olmaksızın ve taahhütname vermeksizin iki yıllık bekleme süresini tamamlamayan sporcu, başka bir kulübe transfer işlemi gerçekleştiremez. Ancak;

a) Kulübün iki sezon üst üste faaliyetlere katılmaması,

b) Kulüp lisansının iki sezon üst üste vize edilmemesi,

halinde sporcunun mevcut kulübünün muvafakatine bakılmaksızın sporcu ile kulüp arasındaki sözleşmede belirlenen veya Federasyonca belirlenecek olan muvafakat bedelinin kulübüne ödendiğine dair dekontun ibraz edilmesi, taahhütname verilmesi, il müdürlüğünden ilişiksiz belgesi alınması ve transfer eden kulüp ile sözleşme imzalanması şartıyla transfer işlemi gerçekleştirilebilir. 

c) Kulübün muvafakati olmadan gerçekleştirilecek transferde aşağıdaki belgeler istenir:

1) 18 yaşından küçükler için veli/vasi izin belgesi,

2) Taahhütname.

3) İlişiksiz belgesi.

 

İstisnai transfer

1) Kulübün tescilli olduğu ilin dışında bir ildeki yükseköğretim kurumunda öğrencilik hakkı kazanan ya da yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran sporcu, mevcut kulübünün muvafakatine bakılmaksızın muvafakat bedelinin kulübüne ödendiğine dair dekontu ibraz etmesi, il müdürlüğünden ilişiksiz belgesi alması ve transfer eden kulüp ile sözleşme imzalaması şartıyla yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki bir kulübe transfer işlemi gerçekleştirebilir. Bu hüküm kapsamında gerçekleştirilen transfer işleminde taahhütname aranmaz. Uzaktan öğretim veren eğitim kurumlarında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

a) Transfer işlemi, yükseköğretim kurumuna kesin kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanmak zorundadır.

b) Sporcu, bu fıkra kapsamında bir yıl süreyle yalnız bir kez transfer işlemi gerçekleştirebilir.

c) Sporcu, yükseköğretim kurumundan kendi isteği ile kayıt sildirerek ilişik kestiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden ve kulübünün iznini almadan transfer işlemi yapamaz.

ç) Yükseköğretim kurumunda öğrencilik hakkı kazanılması veya yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptırılması suretiyle gerçekleştirilecek transfer işlemlerinde aşağıdaki belgeler istenir;

1) Kesin kayıt veya yatay geçiş yapıldığına dair belge,

2) İlişiksiz belgesi.

(2) İlk ve orta öğretim öğrencilerinden, ilk ve orta öğretime giriş sınavları sonucunda veya velisi/vasisinin emekli olması, naklen atanması, iş değişikliği yapması ve benzeri durumlarda, bulunduğu ilden başka bir ilde ikamet etmek zorunda kalan sporcu, mevcut kulübünün muvafakatine bakılmaksızın Federasyonca belirlenecek olan muvafakat bedelinin kulübüne ödendiğine dair dekontu ibraz etmesi, il müdürlüğünden ilişiksiz belgesi alması ve transfer eden kulüp ile sözleşme imzalaması şartıyla, yeni kayıt yaptırdığı öğretim kurumunun bulunduğu ildeki bir kulübe transfer işlemi gerçekleştirebilir.

a) Sporcu, bu fıkra kapsamında bir yıl süreyle yalnız bir kez transfer işlemi gerçekleştirebilir.

b) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin il değişikliği nedeniyle gerçekleştireceği transfer işlemlerinde aşağıdaki belgeler istenir;

1) Kesin kayıt yapıldığına dair belge,

2) İlişiksiz belgesi,

3) Velinin veya vasinin iş durumu değişikliğini gösterir belge,

4) Velinin veya vasinin ikametgâh durumunu gösterir belge.