Motorsporlarında Sponsorluk.


2014 sezonunun açıldığı bu günlerde motosiklet camiasının en önemli konularından sponsorluğa açıklık getirmek istiyorum. Genellikle detaylar bilinmiyor veya anlatmakta yetersiz kalıyoruz. Bu nedenle sizlere kılavuz niteliği taşıyacak aşağıdaki yazıyı GSB sponsorluk şube müdürü sayın Sabri Burhan’ın katkılarıyla sunuyorum.
Motorsporları amatör spor olarak geçmektedir ve ferdi spor dalıdır. Değerlendirmelerinizi bu bilgiler ışığında ele almanız gerekmektedir. Sponsor adaylarınıza bilgi için aşağıdaki yazıyı iletebilirsiniz.

Anayasanın “Gençliğin Korunması” başlığını taşıyan 58’inci maddesi "Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.
Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.";
 “Sporun Geliştirilmesi” başlığını taşıyan 59’uncu maddesi ise "Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. 
Devlet başarılı sporcuyu korur." hükümlerini içermektedir.
Anayasamızın ilgili maddeleri ile devlete görev olarak verilen gençliğin korunması ve sporun geliştirilmesi hususları, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun[1] ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne görev olarak verilmiştir. Bu görevin yerine getirilmesindeki en önemli konu finansman sorunudur. Günümüzde, gençlik, spor hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan finansal kaynağı sadece devlet desteği ile sağlamanın olanaksızlaşması, spora olan toplumsal talebin gün geçtikçe artması, medyanın spora olan ilgisi, sporun iletişim gücü v.b nedenlerle ihtiyaç duyulan kaynakların devlet desteği dışından da sağlanması gerektiğini ortaya çıkarmıştır.
II. SPONSORLUK MEVZUATI
Bu amaca katkı sağlamak üzere sponsorlukla ilgili ilk düzenleme, 3289 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinde değişiklik yapan 4644 sayılı Kanun[2] ile yapılmıştır.  4644 sayılı Kanunda, “Genel 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[1] 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 28/5/1986 tarihli ve 19120 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.
[2] 12/4/2001 tarihli ve 4644 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 21/4/2001 tarihli ve 24380 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.
Müdürlüğün gençlik spor  hizmet ve faaliyetlerini  desteklemek amacıyla özel ve tüzel kişilerin sponsorluk yapabileceği, sponsorların, uluslararası resmi spor organizasyonları ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce uygun görülen spor tesisleri için yapacakları ayni ve/veya nakdi harcamaların
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre gider sayılacağı” belirtilmiştir. Anılan Kanun hükmünün uygulanmasına ilişkin yönetmelik ise “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği”[3] adıyla 13 Eylül 2001 tarihinde yayımlanmıştır. Ancak uygulamada geçen iki buçuk yıllık sürede, ilgili Kanunun sadece uluslararası spor organizasyonlarını kapsaması, sponsorlara verilecek hakların belirsizliği gibi sebeplerle gençlik, spor hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda beklenilen amaca ulaşılamamıştır.
Bu nedenle 3289 sayılı Kanunun sponsorlukla ilgili hükmü, 5105 sayılı Kanunla[4] değiştirilerek, sponsorluk yapılabilecek hizmet ve faaliyetlerin kapsamı genişletilmiştir. Yeni düzenlemede, uluslararası organizasyonların yanı sıra ulusal organizasyonlar ile kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve spor kulüplerine ait spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapım, bakım ve onarımları da kapsama dahil edilmiş, Genel Müdürlük, federasyonlar, TMOK ve Paralimpik Komitesi, kulüpler ve ferdi lisanslı sporcuların faaliyetleri için de sponsorluk yapılabilme imkanı getirilmiştir.
5105 sayılı Kanunun 4  ve 5 inci maddeleri ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddelerine birer bent eklenmek suretiyle, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılacak sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’sinin indirim konusu yapılabileceği hususu düzenlenmiştir.
5105 sayılı Kanunla yapılan kapsamlı değişiklik nedeniyle G.S.G.M. Sponsorluk Yönetmeliği[5] yeniden yazılarak, 16 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.
5105 sayılı Kanunla getirilen değişiklikler arasında sponsorluk harcama belgelerinin Genel Müdürlükçe kontrol ve tasdik şartı da yer almış olup bu uygulama yaklaşık bir yıl devam etmiştir. Ancak bu süre içerisinde tasdikle ilgili çeşitli sorunlar yaşandığından, ilgili fıkrada 5340 sayılı Kanunla[6] değişiklik yoluna gidilerek “kontrol ve tasdik şartı” kaldırılmış, bunun yerine “sponsorluk harcamalarının nasıl yapılacağı ve sponsorlara verilebilecek haklar” konularına açıklık getirilmiştir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[3] Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği, 13/9/2001 tarihli ve 24522 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.
[4] 4/3/2004 tarihli ve 5105 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 13/3/2004 tarihli ve 25401 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.
[5] Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği (yeniden yazım), 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.
[6] 28/4/2005 tarihli ve 5340 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5/5/2005 tarihli ve 25806 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.
Son olarak 5340 sayılı Kanunda yapılan değişikliğe paralel olarak  G.S.G.M. Sponsorluk Yönetmeliğinde de düzenleme yapma zarureti doğmuş, yönetmeliğin uygulanması esnasında karşılaşılan diğer sorunlar da göz önünde bulundurularak gerekli değişiklikler yapılmıştır.[7]
Diğer taraftan, Maliye Bakanlığınca yayımlanan 5228 sayılı “Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesi “Diğer indirimler” başlığını almış ve sponsorlukla ilgili düzenleme aynı maddenin (8) no’lu bendinde yer almaya devam etmiştir. Yine 5228 sayılı Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanununa “Zarar mahsubu ve diğer indirimler” başlıklı Mükerrer 14 üncü madde eklenmiş ve bu düzenlemeyle sponsorluk harcamaları gider kalemi olma mahiyetinden çıkarılarak beyanname üzerinden indirilecek bir kalem mahiyetine dönüştürülmüş, böylelikle gelir ve kurumlar vergisi açısından uygulamada bütünlük sağlanmıştır. Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 kanun numarası ile yeniden yazılmış olup, sponsorlukla ilgili düzenleme bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer almıştır.
III. 3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’UN “ÖDÜL VE SPONSORLUK” BAŞLIKLI 
EK 3 ÜNCÜ MADDESİ
     Ödül ve sponsorluk[8]
Ek Madde 3- (Bu Maddenin birinci ve ikinci fıkraları ödülle ilgilidir.)
Ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler;
a) Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası gençlik ve spor organizasyonları,
b) Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmî sportif faaliyetleri,
c) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, bakımı ve onarımı,
d) Federasyonların ve spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,
e) Ferdî lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdî olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslararası organizasyonları,
f)Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri,
Kapsamında sponsorluk yapabilirler.[9]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
[7] Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 22/12/2005 tarihli ve 26031 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
[8] "Ödül" olan madde başlığı, 13/3/2004 tarihli ve 25401 sayılı R.G.'de yayımlanan 5105 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "Ödül ve sponsorluk" şeklinde değiştirilmiştir.
[9] 21/4/2001 tarihli ve 24380 sayılı R.G.’de yayımlanan 4644 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen şeklinin 13/3/2004 tarihli ve 25401 sayılı R.G.'de yayımlanan 5105 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen şekli.
Ferdî veya takım sporcuları ile gençlik ve spor kulüpleri, ulusal veya uluslararası sportif faaliyetlerde; Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar dahilinde reklam alabilirler.[10] 

Sportif faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya tesislere yapılacak harcamalar sponsor tarafından bizzat harcanır veya sponsorluk alanın banka hesabına yatırılır. Sponsorlara, ulusal ve uluslararası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine aykırı olmamak şartı ile faaliyetin veya tesisin isim, reklam, tanıtım ve yayın hakları verilebilir.[11]  
     Sponsorluk ve reklamla ilgili esas ve usuller Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. [12]
IV. 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN SPONSORLUKLA İLGİLİ MADDESİ
       Diğer İndirimler
       Madde 89- Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir.
       8. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si.[13]
V. 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NUN SPONSORLUKLA İLGİLİ MADDESİ
            Diğer İndirimler
            Madde 10- Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

            b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si.[14]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[10] 13/3/2004 tarihli ve 25401 sayılı R.G.'de yayımlanan 5105 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenmiştir.
[11]  13/3/2004 tarihli ve 25401 sayılı R.G.'de yayımlanan 5105 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen fıkranın, 5/5/2005 tarihli ve 25806 sayılı R.G.’de yayımlanan 5340 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen şekli. 
[12] 13/3/2004 tarihli ve 25401 sayılı R.G.'de yayımlanan 5105 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile eklenmiştir. 
[13] Bu bent, 13/3/2004 tarihli ve 25401 sayılı R.G.’de yayımlanan 5105 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına 5 numaralı bent olarak eklenmiş olup, bilahare Maliye Bakanlığınca çıkarılan 5228 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile “Diğer indirimler” madde başlığı altında aynı maddenin 8 numaralı bendi olarak düzenlenmiştir.
[14] Bu bent, 13/3/2004 tarihli ve 25401 sayılı R.G.’de yayımlanan 5105 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin sonuna alt bent olarak eklenmiş, bilahare Maliye Bakanlığınca çıkarılan 5228 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile düzenlenen Mükerrer Madde 14 ün birinci fıkrasının (e) bendinde yer almış, son olarak 21/6/2006 tarihli ve 26205 sayılı R.G.’de yayımlanan 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi olarak düzenlenmiştir.
VI. PROFESYONEL / AMATÖR AYRIMI
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce, federasyonlar ve kulüplerin bünyelerinde kurulan profesyonel şubeler eliyle yürütülen spor faaliyetleri ve unsurları ile bu faaliyetlere katılanlar “profesyonel”, bunun dışındakiler veya amatör şubeler eliyle yürütülen spor faaliyetleri ve unsurları ile bu faaliyetlere katılanlar “amatör” kapsamında değerlendirilmektedir.
VII. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPONSORLUK YÖNETMELİĞİ
Sponsorlukla ilgili usul ve esasları düzenleyen Sponsorluk Yönetmeliği’nde yer alan bazı hususlar aşağıdaki gibidir.  
Yönetmelikte yer alan bazı kavramlardan;
Sponsorluk : Yönetmelik kapsamındaki alanlara gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulması,
Sponsor : Gençlik ve spor tesisleri ile organizasyonlarına, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine, sporculara; ayni ve/veya nakdi desteklerle sponsorluk yapan gerçek ve tüzel kişiler,
Gençlik ve spor organizasyonu : Genel Müdürlük, federasyonlar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Paralimpik Komitesi ile gençlik ve spor kulüplerinin yıllık faaliyet programlarında yer alan ulusal veya uluslararası her seviye ve branştaki müsabaka, kamp, kurs, seminer, ve benzeri gençlik ve spor faaliyetleri,
Gençlik ve spor tesisi : Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile gençlik ve spor kulüplerinin mülkiyeti veya kullanımında olup, Genel Müdürlükçe yapımı, ikmali, onarımı ve bakımı uygun görülen gençlik ve spor tesisleri,
Federasyon : Gençlik ve sporla ilgili faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara üye federasyon, kurum ve kuruluşlar,
Gençlik ve spor kulübü : Genel Müdürlük, federasyonlar veya il müdürlüklerince tescilleri yapılan gençlik ve/veya spor kulüpleri,
Sporcu : Federasyonlar veya il müdürlüklerince tescilleri yapılan ferdi veya takım sporcuları,
Nakdi destek : Sponsor tarafından sponsorluğu alana yapılan parasal ödeme,
Ayni destek : Sponsorluk konusu işle ilgili sponsor tarafından yapılan belgelendirilmiş mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamalar, 

şeklinde tanımlanmıştır.
Sponsor Olunabilecek Alanlar ve Sponsorluk Harcaması Sayılma
Sponsorluk Yönetmeliği gereğince, ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler, her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşmeye dayandırılmak kaydıyla aşağıda belirtilen faaliyet alanları kapsamında sponsorluk yapabileceklerdir.
1.    Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal veya uluslararası gençlik ve spor organizasyonları,
2.    Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan eğitim ve altyapı faaliyetleri gibi sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmi sportif faaliyetleri,
3.    Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile gençlik ve spor kulüplerine ait gençlik ve spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, ikmali, onarımı ve bakımı,
4.    Federasyonların veya gençlik ve spor kulüplerinin hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan gençlik ve spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,
5.    Ferdi lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdi olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslararası organizasyonları,
6.    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri.
Gençlik ve spor tesislerinin yapımı, ikmali, onarımı ve bakımı için yapılacak sponsorluklarda,  yukarıda tanımda da belirtildiği üzere tesisin kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile gençlik ve spor kulüplerinin mülkiyeti veya kullanımında olması ve bunlara ait projelerin  Genel Müdürlükçe uygun görülmesi gerekmektedir. Yapımla ilgili kontrollük hizmetlerinin ise uzman kişi, kurum ve kuruluşlara yaptırılması şarttır.
Sponsorlarca yukarıda sayılan sponsorluk alanları kapsamında yapılan her türlü harcama sponsorluk harcaması sayılmaktadır.
Sponsorluk Sözleşmeleri
Sponsorlarla yapılacak sözleşmelerde yer alması gereken bilgiler Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilmiş olup, sözleşmelerin bir suretinin imzalanmalarını müteakip 10 gün içerisinde sponsorluğu alan kişi, kurum veya kuruluş tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne gönderilmesi şarttır.
Aynı şekilde sözleşmelerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğine ilişkin olarak anılan Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 (organizasyonlarla ilgili) veya Ek-2 (tesislerle ilgili) formun da sponsorluğun bitimini müteakip 10 gün içinde sponsorluğu alanlar tarafından doldurularak  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
Sponsorlukla İlgili Diğer Hususlar
Sponsorlara, ulusal ve uluslararası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, faaliyet ve tesisin isim, her türlü reklam ve tanıtım, gerektiğinde yayın hakları verilebilmektedir.
Organizasyon veya tesis sponsorluklarında birden fazla sponsorla anlaşma yapmak mümkündür.
Sponsorluk iş ve işlemlerinde kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din, ırk, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanılamaz.
Sponsorlarca verilen demirbaş malzemelerin (ödül olarak verilenler hariç) ayniyat işlemlerinde, sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.
Sponsorluk “ayni”  olarak yapılabileceği gibi “nakdi” olarak da yapılabilmektedir. Yani sponsorluğa konu hizmet veya işle ilgili yüklenilen sponsorluk bedeli sponsor tarafından bizzat harcanabileceği gibi, bu bedel sponsorluğu alanın hesabına da yatırılabilmektedir.
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde[15] sponsorluk uygulamalarına ilişkin bazı açıklamalarda bulunulmuştur. Söz konusu Tebliğde;
1.    Sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara sponsorlarca “nakdi” bir destekte bulunulması ve bu desteğin de hizmeti alanlar adına açılmış bir banka hesabına yatırılmış olunması durumunda, bankalar tarafından verilecek makbuz veya dekontun tevsik edici belge olarak kabul edilmesi gerektiği ancak, banka dekontu veya makbuzda paranın “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesinin şart olduğu,
1.    Sponsorluğun “ayni” olarak yapılması durumunda;
1.    Şayet ayni destek işletme varlıklarından teslim edilmiş ise, teslimi yapılan değerler için hizmeti alanlar adına maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlenmesi; faturada, teslimin sponsorluk maksatlı olduğuna, teslimi yapılan değerlerin cinsi, nev’i ve miktarına ilişkin olarak tereddüde mahal bırakmayacak bilgilerle yer verilmesi; faturanın arka yüzünün de hizmeti alan kişilere veya kanuni temsilcilerine imzalatılmış olunması,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[15] Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) , 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır. (10.3. Sponsorluk harcamaları ile bağış ve yardımlar, sayfa 96-99)
2.    Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmetini alanlara teslim edilmesi durumunda ise, hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzu düzenlenmesi; makbuzda, söz konusu kıymetlerin değerlerinin, cinsinin, miktarlarının, adedinin v.b. hususların tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer alması gerektiği, ayrıca söz konusu değerlere ilişkin olarak mükellefler adına düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünün de yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde hizmeti alan kişi veya kanuni temsilcilerine imzalatılmış olunması gerektiği belirtilmiştir.
Sponsorluk Yönetmeliği gereğince, sponsorluk yapacak gerçek ve tüzel kişiler, süresiz bir şekilde sponsor olamayacakları gibi; bunların vergi veya sosyal güvenlik kuruluşlarına borçlarından dolayı takibata uğramamış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle anılan Tebliğ’de, kurumların sponsor olabilmeleri için bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederek, vergi borcu olmadığına dair bir yazı almaları ve yapılan sponsorluk sözleşmelerinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri gerektiği hususuna yer verilmiştir.
Sponsorluk Yönetmeliği kapsamında ayni veya nakdi olarak yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yılda indirim olarak dikkate alınabilmektedir. Sponsorluk harcamaları, harcamanın yapıldığı tarihte kayıtlarda gider olarak dikkate alındığından, söz konusu harcamaların kurum kazancının tespitinde “kanunen kabul edilmeyen gider” olarak dikkate alınması  ve kurum kazancının yeterli olması halinde, harcamanın yapıldığı yılda verilecek beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahından indirilmesi gerekmektedir. Beyanname ekinde herhangi bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır.
Sponsorlukla ilgili mevzuat ve uygulamalara ilişkin detaylı bilgiler www.sponsorluk.gov.tr adresinde yer almaktadır.


Bu sayfa 11458 kez okundu